ساعت چند است؟

ساعت چند است؟

بازی برای تمرین استفاده از ساعتهای آنالوگ و دیجیتال۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

time, measuring time, temporal orientation, clock, practicing, calendar

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است۔ زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود۔

مارپیچ گاهشمار

قرار گیری رویدادهای تاریخی روی مارپیچ زمان

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند۔

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

Added to your cart.