چرخه آب (متوسط)

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

cycle, water, water cycle, evaporation, melting, precipitation, freezing, change of state, solar radiation, cloud formation, runoff, rain, snow, cloud, hydrosphere, underground water, surface waters, glacier, seawater, river, stream, lake, sea, ocean, atmosphere, water vapour, solar energy, wind, moisture, air pressure, sunshine, climate, nature, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • چقدر آب در چرخه آب، سالانه پردازش می شود؟
 • چند درصد از ذخایر آب زمین در در حالت دارای پیوند شیمیایی است؟
 • آبخوان چیست؟
 • آب زیر زمینی چه معنی دارد؟
 • برای آب موجود در زیر سطح چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟
 • برای آب ذخیره شده در یخ چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟
 • آیا درست است که آب در طول چرخه اش از بین تمام لایه های زمین حرکت می کند؟
 • آیا این درست است که ابرهایی که بارش دارند پایین هستند؟
 • آیا این درست است که ابرهایی که بارش دارند تیره هستند؟
 • آیا این درست است که ابرهای کومولونیمبوس سندانی شکل هستن؟
 • چه عواملی باعث تغییر حالت آب روی زمین می شود؟
 • نیروی محرکه اصلی در چرخه آب چیست؟
 • کدام مرحله تغییر آب باعث ایجاد ابرها می شود؟
 • چه چیزی باعث حرکت آب روی زمین می شود؟
 • چشمه چیست؟
 • آیا وضعیت آب در زمین ثابت است؟
 • دهانه رود چیست؟
 • برای آب در اتمسفر چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟
 • برای آب در اقیانوس جهانی چقدر طول می کشد تا یک چرخه کامل را به انجام برساند؟

نماها

موارد مربوط

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد۔

آذرخش

آذرخش ناشی از تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک همراه با صدای شناخته شده به عنوان تندر است۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

Karst region (basic)

Karst formations include dolines and dripstones.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Added to your cart.