ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

sonar, sound navigation and ranging, radar, voice navigation, reconnaissance, research ship, watercraft, mapping, side-scan sonar, object detection, ultrasound, sound wave, radar echo, radar wave, wave, echo, reflection, seabed, underwater, submarine, vibration, mechanics, technology, physics

موارد مربوط

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

سلاح هاي گرم

در قرن نوزدهم و بیستم ، قدرتمندترین کشورهای جهان برای ساخت سلاح هاي گرم با یکدیگر رقابت چشمگیری کردند۔

یونکرس یو ۵۲ (۱۹۳۲)

محبوب ترین هواپیمای حمل و نقل ساخت اروپا قبل از جنگ جهانی دوم۔

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند۔

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

The ´Flying Fortress´ was developed for the United States Army Air Force by Boeing

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Lesser horseshoe bat

Bats use ultrasound to navigate and hunt for prey.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

SM U-35 submarine (Germany, 1912)

Submarines had an important role in naval warfare as early as World War I.

Tanks (World War II)

The main protagonists of World War II were tanks.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

Added to your cart.