یورت - چادر عشایر -

یورت - چادر عشایر -

یک چادر دایره ای خمره ای شکل قابل حمل با پوشش نمدی که معمولا عشایر از آن استفاده می کردند۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

yurt, tent, nomad, nomadic lifestyle, migration, lifestyle, dwelling, shelter, circular, felt, animal husbandry, Mongolian

موارد مربوط

لباس - مجارستان ، قرن ۱۰

لباس ها منعکس کننده سبک زندگی و فرهنگ دوره و منطقه خاص هستند۔

استقرارهای دوره ی آرپاد در مجارستان

در دوره ی آرپاد خانه ها معمولا به شکل گودال بودند۔

امپراطوری مغول

چنگیز خان، حاکم افسانه‌ای مغول، امپراطوری عظیمی را از طریق فتوحات خود تأسیس کرد۔

Eurasian Avars (8th century)

The Avars established a stable empire in the Carpathian Basin between the 6th-8th centuries.

Mongol warrior (13th century)

The dreaded warriors of the Mongol Empire helped to make it one of the largest empires in history.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

استحکام زمین ، مجارستان

یک استحکام زمین مثلثی، که توسط رهبر یکی از قبایل قدیمی مجارستان در زمان فتح مجارستان استفاده می شد۔

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

خانه ی رعیتی قرون وسطایی

خانه های رعیتی در قرون وسطا سازه هایی ساده و یک طبقه بودند که از گل و چوب روی زمین ساخته شده بودند۔

مزرعه ای در اروپای مرکزی - قرن نوزدهم

خانه های کشاورزی اروپای مرکزی در قرن نوزدهم دارای ویژگی های داخلی و خارجی خاصی بودند۔

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Added to your cart.