انواع امواج

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

فيزيك

کلیدواژه‌ها

wave, wave types, sound wave, gravitational wave, electromagnetic wave, mechanical wave, longitudinal, transverse, frequency, amplitude, sound, wavelength, spread velocity, vibration, period of oscillation, polarising filter, radio wave, microwave, light, visible light, ultraviolet radiation, infrared radiation, polarised wave, infrasound, ultrasound, antenna, gravitation, mechanics

موارد مربوط

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد۔

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Magnetron

One of the most important components of the microwave oven is the magnetron, which produces the microwaves.

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد۔

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد اجاق های مایکروویو را نشان می دهد۔

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

چگونه کار می کند؟ - اسکنر توموگرافی رایانه ای

این انیمیشن ساختار و عملکرد سی تس اسکن را نشان می دهد۔

کنکورد 1969

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976۔

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Lesser horseshoe bat

Bats use ultrasound to navigate and hunt for prey.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Added to your cart.