نیترات نقره ( AgNO₃ )

نیترات نقره ( AgNO₃ )

یکی از مواد خام عکاسی سنتی است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

silver nitrate, lapis infernalis, hell stones, ionic crystal lattice, ionic compound, anion, cation, fényképészet, silver mirror test, disinfection, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

داگرئوتایپ

اولین تکنیک موفق تجاری عکاسی توسط لوئی داگور فرانسوی اختراع شد۔

اسید نیتریک ( HNO₃ )

یکی از اکسی اسیدهای نیتروژن۔ ترکیب بی رنگ با بوی تند، یک اکسید کننده قوی۔

برمید نقره ( AgBr )

ترکیب سفید، کریستالی زمانی که در معرض نور قرار می گیرد، تجزیه می شود۔

کلرید نقره ( AgCl )

ترکیبی سفید و کریستالی که در هنگام تابش نور تجزیه می شود

یون نیترات ( NO₃⁻ )

یون مرکب، منبع اصلی نیتروژن برای گیاهان است۔

یدید نقره ( AgI )

ترکیب زرد روشن تشکیل شده در واکنش نیترات نقره و یدید پتاسیم۔

فلزها

اتم های فلزی ساختار شبکه ای منظم را تشکیل می دهند۔

Added to your cart.