آلودگی خاک

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

soil pollution, soil, erosion, planting trees, environmental pollution, waste management, environmental protection, climate change, human activity, afforestation, deforestation, rubbish dump, settlements, agriculture, waste, composting, nuclear waste, sustainable development, radioactivity, animal husbandry, geography, plastic, chemical, transportation, industry, environment, society, nature

موارد مربوط

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

انواع خاک – مجارستان (نقشه)

این انیمیشن انواع خاکهای موجود در مجارستان را نشان می دهد۔

کشاورزی دقیق

این انیمیشن استفاده از فناوری نوین در کشاورزی را نشان می دهد۔

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

كاميون هاي حمل زباله

كاميون هاي حمل زباله در زندگي شهرك ها و شهرها نقش مهمي بازي مي كنند۔

چگونه کار می کند؟ - ماشین برداشت ترکیبی

برداشت محصول ترکیبی دستگاهی است که محصول را برداشت می کند و دانه را جدا می کند۔

Cereals

Cereals are species of grasses cultivated for their edible grains.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

سولفات مس ( CuSO₄ )

ترکیب گوگرد اغلب به عنوان آفت کش استفاده می شود۔

Added to your cart.