آلودگی آب

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

water pollution, environmental pollution, environmental protection, sewage, acid rain, sustainable development, human activity, wastewater treatment, pesticide, climate change, deforestation, maritime trade, maritime transport, radioactive radiation, fertiliser, industry, settlement, agriculture, water transport, chemical, water, petroleum, geography, rubbish, development, society, vízfelhasználás, lakes, seas, river, harmful substances, production, environment, nature

موارد مربوط

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد۔

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

کشاورزی دقیق

این انیمیشن استفاده از فناوری نوین در کشاورزی را نشان می دهد۔

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

كاميون هاي حمل زباله

كاميون هاي حمل زباله در زندگي شهرك ها و شهرها نقش مهمي بازي مي كنند۔

سولفات مس ( CuSO₄ )

ترکیب گوگرد اغلب به عنوان آفت کش استفاده می شود۔

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Added to your cart.