لباس - قرن بیست و یکم

لباس - قرن بیست و یکم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

clothing, clothes, fashion, lifestyle, teenager, Western Europe, modern

موارد مربوط

پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۹۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است۔

مترو

سریعترین وسیله مستقر در مسیر حمل و نقل شهری۔

پوشاک ( اروپای غربی، ۱۹۸۰ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس در مصر باستان

ساکنان مصر باستان لباس و جواهرات مشخصی می پوشیدند۔

پوشاک ( اروپای غربی، قرن ۱۸ )

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

پوشاک - اروپای غربی، قرن ۱۷

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن سیزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن چهاردهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن ۱۵

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن شانزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن نوزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن ۱۰ الی ۱۲

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن ۵ الی ۱۰

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Added to your cart.