قوانین حرکت نیوتن

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد۔

فيزيك

کلیدواژه‌ها

law of motion, Newton, Isaac Newton, force, acceleration, conservation of momentum, inertial frame, inertia, counter force, linear motion, pulling force, law, gravitational force, friction, mass, thrust, accelerating force, reaction, axiom, gravitation, mechanics, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, calculus, function analysis, physics, experiment, physicist, mathematician

موارد مربوط

پرسش‌ها

  • اگر هیچ نیروی خارجی بر جسم اثر نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟
  • چرا ما باید نیرو بر جسم اعمال کنیم تا حرکت خطی یکنواخت رآن را وی زمین حفظ کنیم؟
  • زمین یک توپ را با نیروی یک نیوتون جذب می کند۔ با چه نیرویی توپ زمین را جذب می کند؟
  • نیروهای گرانشی دو جسم با جرم های متفاوت چگونه بر یکدیگر تاثیر می گذارند، بزرگی آن ها چقدر است؟
  • نیروهای برابر بر یک فضاپیمای با جرم بزرگتر و یک فضاپیمای با جرم کوچکتر عمل می کنند۔ شتاب کدام فضاپیما بیشتر است؟
  • وضعیت طبیعی اشیا چیست؟
  • عنوان مهمترین کار نیوتن چیست؟
  • چه چیزی توسط نیوتون منتشر نشد؟
  • در کدام زمینه نیوتن فعال نبود؟

نماها

موارد مربوط

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

Forces

The animation shows the way forces act on wheeled vehicles and vehicles with runners.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

ستاره های دنباله دار

ستاره های دنباله دار اجرام آسمانی تماشایی هستند که دور خورشید می چرخند۔

كارگاه گاليه گاليله

دستاوررهاي علمي گاليلو گاليله به پيشرفت فيزيك و نجوم كمك زيادي كرد۔

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند۔

Aerodynamic lift

Due to their asymmetrical profile of the wings, lift is produced while flying at a high speed.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Hot air balloon

A hot air balloon is a balloon aircraft which is lifted by hot air.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Added to your cart.