خدایان مصر باستان

خدایان مصر باستان

مصریان باستان خدایان و ایزدبانوهای زیادی را می پرستیدند۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

deities, آمون, Ra, Thoth, Hathor, آنوبیس, Seth, Sobek, Horus, hieroglyph, Sekhmet, mythology, Egypt, antiquity, god, religion, Sun god, pharaoh, legend, wall painting, لعنتی, church, polytheism, sanctuary, priests, victim, papyrus, history

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • ویژگی دین مصر باستان چیست؟
 • خدای نوشتن و علم چه کسی بود؟
 • خدای بی نظمی و خشونت چه کسی بود؟
 • خدای آسمان چه کسی بود؟
 • کدام خدا حامی گربه ها بود؟
 • خدای زیبایی و عشق چه کسی بود؟
 • کدام خدا معمولا به صورت یک شاهین به تصویر کشیده می شد؟
 • کدام خدا معمولا به صورت یک تمساح به تصویر کشیده می شد؟
 • کدام خدا معمولا به صورت یک گاو به تصویر کشیده می شد؟
 • کدام خدا معمولا به صورت یک لک لک به تصویر کشیده می شد؟
 • کدام خدا معمولا به صورت یک شغال به تصویر کشیده می شد؟
 • کدام یک فرزند ایسیس و اوسیریس بود؟
 • نام کدام خدا به عنوان اولین ماه تقویم درنظرگرفته شد؟
 • کدام خدا حامی پزشکان بود؟
 • حاکمان مصری نمایندگان کدام خدا در زمین بودند؟
 • همتای یونانی کدام خدا آفرودیت بود؟
 • کدام خدا قلب درگذشتگان را اندازه می گرفت؟
 • کدام شهر مهمترین مرکز پرستش آمون بود؟
 • کدام خدا را به عنوان پدر فراعنه می دانستند؟
 • قدمت کدام یک از خدایان زیر بیشتر بود؟
 • کدام یک خدای خورشید بود؟
 • سوبک با سر کدام حیوان به تصویر کشیده می شد؟
 • انوبیس با سر کدام حیوان به تصویر کشیده می شد؟
 • حوروس با سر کدام حیوان به تصویر کشیده می شد؟
 • کدام یک خدای مومیایی کردن بود؟

نماها

موارد مربوط

فرعون مصر و همسرش - هزاره دوم قبل از میلاد

فرعونیان مصری به عنوان خدایان مورد احترام بودند، آنها پروردگار زندگی و مرگ بودند۔

Egyptian Pyramids (Giza, 26th century BC)

The Giza Necropolis is the only one of the Ancient wonders still intact.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

لباس در مصر باستان

ساکنان مصر باستان لباس و جواهرات مشخصی می پوشیدند۔

Ancient agriculture in the Nile Valley

Ancient Egypt was called the ‘gift of the Nile’, since the river played an important role in the rise of Egyptian civilisation.

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, that is, Wat Arun Ratchawararam.

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Added to your cart.