خانه رومی قدیمی

خانه رومی قدیمی

خانه های شهروندان ثروتمند روم باستان بزرگ و دارای چندین اتاق با نقشه های متنوع بود۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

dwelling, lifestyle, building, edifice, architecture, Rome, Pompeii, Herculaneum, antiquity, villa, atrium, kitchen, house, furniture, mozaik, shop, street, history, decoration

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • خانه های شهروندان ثروتمند رومی معمولا چندطبقه بود؟
 • به خانه های روستایی در روم باستان چه می گفتند؟
 • بیشتر اثاثیه ی خانه های رومی قدیمی از چه چیزی ساخته شده بود؟
 • بخش محوری خانه های رومی قدیمی کدام بود؟
 • کدام یک در مورد خانه های شهروندان ثروتمند روم باستان صدق نمی کند؟
 • آیا این درست است که پنجره ها در روم باستان لعاب دار نبودند؟
 • کدام یک از موارد زیر در انبارهای رومی قدیمی یافت نمی شد؟
 • محل نگهداری لباس ها در خانه های رومی قدیمی کجا بود؟
 • علاوه بر محوطه ی استقبال، کدام قسمت محل برگزاری بحث های مهم در خانه های رومی بود؟
 • به توالت در خانه های رومی قدیمی چه می گفتند؟
 • به کدام اتاق کولینا می گفتند؟
 • رومیان معمولا چند وعده غذا می خوردند؟
 • وعده اصلی در روم باستان کدام وعده بود؟
 • رومیان معمولا درچه وضعیتی غذا می خوردند؟
 • تفاوت اصلی بین طراحی اتاق خواب در یونان باستان و خانه های رومی کدام بود؟
 • به تصاویر یا الگوهایی که از قطعات سنگ یا سنگ ریزه ساخته شده اند چه می گویند؟
 • آب بارانی که از سقف روباز دهلیز سرازیر می شد در کجا جمع می شد؟
 • رومیان معمولا در کدام اتاق اسناد خانوادگی را نگه می داشتند و تصاویر اجداد خود را به نمایش می گذاشتند؟
 • در روم باستان از چه چیزی برای گرم کردن کف ها و دیوارها استفاده می شد؟
 • در حمام های رومی قدیمی چه چیزی در زیر کف اتاق ها قرارداشت؟
 • کدام یک از موارد زیر در انبارهای رومی قدیمی یافت نمی شد؟
 • مردم روم باستان چه چیزی را در ظروف سفالی خود انبار نمی کردند؟
 • ظرف گلدان شکلی که عموما در قدیم برای انبار مواد از آن استفاده می شد چه نام داشت؟
 • کدام اثاثیه عموما در خانه های رومی قدیمی یافت نمی شد؟
 • کدام جمله درباره ی هورتوس صحیح نمی باشد؟
 • آیا این درست است که خانه های رومی قدیمی ورودی های متعدد با کارکردهای متفاوتی داشتند؟
 • کدام یک از موارد زیر جزو بخش محوری خانه های رومی نبود؟
 • آیا این درست است که نقشه ی خانه های رومی قدیمی متنوع تر از خانه های یونان باستان بود؟
 • سقف خانه های رومی قدیمی با چه چیزی پوشانده می شد؟
 • کدام اتاق 'آتریوم' نامیده می شد؟

نماها

موارد مربوط

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

خانه چینی

سيهوان چینی سنتی مجتمع ساختمانی است که یک حیاط مستطیل شکل را احاطه کرده است۔

طاق تیتوس - روم، قرن اول

طاق پیروزی برای بزرگداشت پیروزی امپراتور تیتوس در محاصره اورشلیم در ورودی فروم رم ساخته شده است۔

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Baths of Caracalla (Rome, 3rd century)

The magnificent bath complex of the Roman Emperor was built in the 3rd century AD.

Circus Maximus (Rome)

The ancient Roman arena became well-known for the chariot races held here.

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

Late Roman soldier (4th century)

The prosperity of the eastern part of the Roman Empire started in the early 4th century, during the reign of Emperor Constantine.

Pantheon (Rome, 2nd century)

The ´Temple of all gods´ was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Theatre of Pompey (Rome, 1st c. BC)

The building commissioned by Pompey the Great was the first permanent theatre in Ancient Rome.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Traditional Japanese house (Machiya)

The animation shows the traditional Japanese wooden townhouse, the machiya.

Turkish bath (16th century)

One of the positive influences of the Ottoman invasion of Europe was the construction of baths.

Added to your cart.