كارگاه گاليه گاليله

كارگاه گاليه گاليله

دستاوررهاي علمي گاليلو گاليله به پيشرفت فيزيك و نجوم كمك زيادي كرد۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Galileo Galilei, workshop, invention, inventions, telescope, compass, microscope, Earth globe, thermometer, physicist, physics, astronomy, astronomer, mathematics, mathematician, Italy, polymath, Padua, Jupiter, moons of Jupiter, lens, modern history, Pisa, history

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • گاليلئو گليله در چه زماني كار و زندگي كرد؟
 • مليت گليلئو گاليله چه بود؟
 • گاليله اقمار كدام قمر را كشف كرد؟
 • گاليه با تلسكوپ خود چه چيزي را مشاهده نكرد؟
 • كدام زمينه تحقيقاتي گاليله نبود؟
 • گاليله در كدام زمينه مشهور نبود؟
 • كدام يك از اين ها يكي از چهار قمر گاليله نيست؟
 • گاليله در كدام شهر متولد شد؟
 • گاليلئو گاليه در كدام شهر مدفون شد؟
 • كدام يك از اين ها معاصر گاليلئو گاليله بود؟
 • كدام از اين ها معاصر گليلئو گاليله نبود؟
 • گليله به وسيله كدام نهاد به دادگاه كشيده شد؟
 • آيا درست است كه گالليه بعد از محكوميت، سال هاي باقي مانه از عمر خود را در بازداشت خانگي سپري كرد؟
 • آيا درست است كه بعد از دادگاه، گاليله در معرض خطر قرار گرفت؟
 • بعد از دادگاه، كدام ديدگاه گاليله ممنوع شد؟
 • چه كسي براي اولين بار ديدگاه جهاني مركزيت زمين را مطرح كرد؟
 • گاليله ابزاري كه امروزه به عنوان ميكروسكوپ شناخته مي شود را چه ناميد؟
 • كدام مفهوم عملكرد دماسنج گاليله را تشكيل مي دهد؟
 • براساس افسانه اي، كدام ساختمان محل يكي از آزمايشات گاليله بود؟
 • براساس افسانه، كدام جمله گليله كه بعدها عمومي شد، آن را در دادگاه زمزمه مي كرد؟
 • براساس قانون سقوط اشياء گاليله، جسم در حال سقوط به نسبت چه فاصله اي را طي مي كند؟
 • پاپ در كدام سال از گاليله دفاع كرد؟
 • آيا درست است كه گاليله اولين كسي بود كه تلسكوپ را ختراع كرد؟
 • آيا درست است كه از بخش گاليله براي اهداف نظامي استفاده شد؟

نماها

موارد مربوط

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد۔

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد۔

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

کارگاه لئوناردو داوینچی - فلورانس، قرن ۱۶

ازکارگاه همه چیزدان رنسانسی و تاثیرگذارترین اختراعات و آثار هنری اش دیدن فرمایید۔

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

توپوگرافی تاریخی - شخصیت های مهم تاریخ جهانی

کشورهای امروزی مربوط به شخصیت های تاریخی مهم را پیدا کنید۔

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Venice in the Middle Ages

Medieval Venice owed its wealth to its flourishing maritime trade.

Added to your cart.