هواسار مجارستانی

هواسار مجارستانی

اصطلاح هواسار به نوعی از سواره های سبک اشاره دارد که از مجارستان سرچشمه گرفته و محبوب ترین آن در سده های ۱۸ تا ۱۹ بود۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

hussar, Hungarian houssar, light cavalry, coat, paper hat, side bag, soldier, cavalryman, Hungarian, carbine, sword

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • اسلحه ای که توسط هواسارها استفاده می شود چیست؟
 • سلاح اصلی هواسارها چه بود؟
 • شمشیری را که توسط هواسارها استفاده می شود چیست؟
 • کدامیک از این موارد در میان افسران یک هنگ هواسار شمرده نمی شد؟
 • آیا این درست است که هواسارها برای مجارستان منحصر به فرد بودند؟
 • در طی سلطنت کدام پادشاه ، سربازان سوارکاری ابتدا در مجارستان به عنوان حجار شناخته می شدند؟
 • هواسارها به کدام شاخه ارتش تعلق داشتند؟
 • کدام یک از این بساط ها نمی توانند در قرن هجده در سفرهای خود نگه داشته شوند؟
 • کدام یک از دقیق ترین توضیحات هواسارها است؟
 • کدام یک از اینها ویژگی هواسارها نیست؟
 • سر پوش هواسارها را چه می نامیم؟
 • کدام نوع سلاح کارابین است؟
 • کدام یک از این تجهیزات جزء تجهیزات اساسی مورد استفاده هواسارها در قرن ۱۸ نبود؟

نماها

موارد مربوط

Soldiers of the Hungarian War of Independence (1848–49)

The main participants in the battles of the Hungarian War of Independence were the Hungarian, the Imperial and the Russian soldiers.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است۔

سازهای بادی چوبی

سازهای بادی چوبی با سازهای برنجی عمدتاً در نی متفاوت دارند۔

آيرونسايد، فرسان كرومويل - قرن ۱۷

آیرونسیدها اعضای سواره نظام پارلمان بودند که در زمان جنگ داخلی انگلیس توسط الیور کرومول شکل گرفت۔

Drums

Drums are played by hitting the membrane. There are many versions of drums.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

String quartet

A string quartet consists of four string players, it appeared in the late 18th century.

جان دلاور، مسیر هواسارها

جان دلاور را در ماموریتش که در شعر سندور توصیف شده است دنبال کنید۔

سربازان جنگ داخلی آمریکا

جنگ داخلی آمریکا بین کنفدراسیون و اتحادیه بود۔

Austrian Habsburg infantryman

The infantry of the Habsburg Empire were deployed in numerous battles.

Haiduk (Hungarian soldiers of the 16th century)

István Bocskay created a successful army from former armed cattle herders in the 16th century.

Added to your cart.