فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

فيزيك

کلیدواژه‌ها

ارشمیدس, Einstein, Newton, Isaac Newton, آلبرت انیشتین, Faraday, Maxwell, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Max Planck, Planck, Nicola Tesla, Tesla, Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie, Rutherford, Ernest Rutherford, Werner Heisenberg, Heisenberg, Nobel Prize, physicists, physicist, scientist, electricity, magnetism, quantum mechanics, chain reaction, atomic model, science, radioactivity, particle physics, astrophysics, mathematician, nucleus, atomic structure, gravity, relativity, history of science, biography, biographic data, experiment, theory, astronomy, mathematics, quantum physics, physics, chemistry, history

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

واکنش زنجیره ای

انرژي آزاد شده در هنگام شکافت هسته ای می تواند برای اهداف غير نظامی يا نظامی مورد استفاده قرار گيرد۔

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد۔ نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد۔

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد۔

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم۔

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد۔

كارگاه گاليه گاليله

دستاوررهاي علمي گاليلو گاليله به پيشرفت فيزيك و نجوم كمك زيادي كرد۔

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Added to your cart.