بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

benzene, benzene molecule, aromatic hydrocarbon, arenes, single bond, multiple bond, delocalised bond, Kekulé, coal tar, sigma bond, pi-bond, aromatic ring, organic chemistry, hydrocarbon, molecule, chemistry

موارد مربوط

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد۔

فنول ( C₆H₅OH )

ساده ترین ترکیبات هیدروکسی آروماتیک۔

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن۔ مونومر پلی استایرن۔

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک۔

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک۔ نام علمی آن فنیل آمین است۔

اتن (اتیلن) ( C₂H₄ )

اولین عضو در سری های همولوگ ۱ - آلکن ها۔

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است۔

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای۔

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک۔ یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند۔

اتان ( C₂H₆ )

عضو دوم در سری های آلکان های راست زنجیر همولوگ۔

Ethyne (acetylene) (C₂H₂)

The first member of the homologous series of alkyne hydrocarbons.

Added to your cart.