آب شیرین کن آب دریا

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

seawater, desalination, desalination plant, water, reverse osmosis, distiller, distillation apparatus, distillation, ion exchange, electrodialysis, semipermeable membrane, drinking water shortage, salt, drinking water, sodium chloride, electrode, environmental damage, sea shore, technology, geography

موارد مربوط

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

کلرید سدیم ( NaCl )

نمک معمولی یکی از مهمترین ترکیبات سدیم است که برای موجودات زنده ضروری است۔

انحلال NaCl

نمک معمولی در آب حل می شود: مولکول های قطبی آب یک غشا در اطراف یون ها تشکیل می دهند۔

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Karst region (basic)

Karst formations include dolines and dripstones.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد۔

دستگاه تهویه ی مطبوع چگونه کار می کند؟

یک دستگاه تهویه ی مطبوع با انتقال گرما از داخل به خارج، هوای داخل را خنک می کند۔

چگونه کار می کند؟ - برج آب

این انیمیشن ساختار برج های آب را نشان می دهد۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

Added to your cart.