بافت های ماهیچه ای

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

muscle tissue, tissue, smooth muscle, cardiac muscle, striated muscle, skeletal muscle, muscle function, muscle fibre, myocyte, fusiform muscle cell, peristalsis, human, animal tissues, biology

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • اکتین و میوزین در کدام نوع از بافت های ماهیچه ای در سلول ها به صورت نامنظم قرار می گیرند؟
 • کدام نوع ماهیچه به استخوان ها متصل می شود؟
 • کدام یک از بافت های ماهیچه ای از سلول های کشیده و دوکی شکل تشکیل شده است؟
 • آیا این درست است که بافت ماهیچه ای قلبی از تارهای بدون انشعاب و مخطط تشکیل شده است؟
 • کدام نوع ماهیچه بسیار قوی و در برابر خستگی مقاوم است؟
 • آیا این درست است که مخطط بودن تنها مشخصه ماهیچه اسکلتی است؟
 • کدام نوع ماهیچه در حرکت انسان نقش دارد؟
 • کجا می توان خطوط Eberth را در بدن یافت؟
 • آیا این درست است که بافت ماهیچه اسکلتی از تارهای ماهیچه ای چند هسته ای تشکیل شده است که در آن سلول ها از هم جدا نیستند؟

نماها

موقعیت انواع بافت

 • سلول ماهیچه ای دوکی شکل - اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • هسته - شکل آن ها کشیده است، در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • خطوط Eberth - سلول های ماهیچه ای قلبی تارها را تشکیل می دهند۔ خطوطی که بین سلول ها ظاهر می شود وقتی در زیر میکروسکوپ مشاهده شود خطوط Eberth نامیده می شود۔
 • هسته - در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • تار ماهیچه منشعب - سلول های ماهیچه ای کشیده و منشعب تارها را تشکیل می دهند۔ اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • تار چند هسته ای - بافت ماهیچه اسکلتی از تارهای ماهیچه ای چند هسته ای تشکیل شده است که در آن ها هیچ سلول جداگانه ای وجود ندارد۔
 • هسته - به غشای تار ماهیچه ای هل داده می شوند۔

ماهیچه صاف

 • سلول ماهیچه ای دوکی شکل - اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • هسته - شکل آن ها کشیده است، در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • خطوط Eberth - سلول های ماهیچه ای قلبی تارها را تشکیل می دهند۔ خطوطی که بین سلول ها ظاهر می شود وقتی در زیر میکروسکوپ مشاهده شود خطوط Eberth نامیده می شود۔
 • هسته - در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • تار ماهیچه منشعب - سلول های ماهیچه ای کشیده و منشعب تارها را تشکیل می دهند۔ اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • تار چند هسته ای - بافت ماهیچه اسکلتی از تارهای ماهیچه ای چند هسته ای تشکیل شده است که در آن ها هیچ سلول جداگانه ای وجود ندارد۔
 • هسته - به غشای تار ماهیچه ای هل داده می شوند۔

ماهیچه قلبی

 • سلول ماهیچه ای دوکی شکل - اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • هسته - شکل آن ها کشیده است، در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • خطوط Eberth - سلول های ماهیچه ای قلبی تارها را تشکیل می دهند۔ خطوطی که بین سلول ها ظاهر می شود وقتی در زیر میکروسکوپ مشاهده شود خطوط Eberth نامیده می شود۔
 • هسته - در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • تار ماهیچه منشعب - سلول های ماهیچه ای کشیده و منشعب تارها را تشکیل می دهند۔ اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • تار چند هسته ای - بافت ماهیچه اسکلتی از تارهای ماهیچه ای چند هسته ای تشکیل شده است که در آن ها هیچ سلول جداگانه ای وجود ندارد۔
 • هسته - به غشای تار ماهیچه ای هل داده می شوند۔

ماهیچه اسکلتی

 • سلول ماهیچه ای دوکی شکل - اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • هسته - شکل آن ها کشیده است، در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • خطوط Eberth - سلول های ماهیچه ای قلبی تارها را تشکیل می دهند۔ خطوطی که بین سلول ها ظاهر می شود وقتی در زیر میکروسکوپ مشاهده شود خطوط Eberth نامیده می شود۔
 • هسته - در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • تار ماهیچه منشعب - سلول های ماهیچه ای کشیده و منشعب تارها را تشکیل می دهند۔ اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • تار چند هسته ای - بافت ماهیچه اسکلتی از تارهای ماهیچه ای چند هسته ای تشکیل شده است که در آن ها هیچ سلول جداگانه ای وجود ندارد۔
 • هسته - به غشای تار ماهیچه ای هل داده می شوند۔

انیمیشن

 • سلول ماهیچه ای دوکی شکل - اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • هسته - شکل آن ها کشیده است، در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • خطوط Eberth - سلول های ماهیچه ای قلبی تارها را تشکیل می دهند۔ خطوطی که بین سلول ها ظاهر می شود وقتی در زیر میکروسکوپ مشاهده شود خطوط Eberth نامیده می شود۔
 • هسته - در مرکز سلول ها قرار گرفته اند۔
 • تار ماهیچه منشعب - سلول های ماهیچه ای کشیده و منشعب تارها را تشکیل می دهند۔ اکتین و میوزین، رشته های پروتئینی که مسئول انقباضات عضله هستند در داخل سلول ها به صورت غیر سازمان یافته قرار می گیرند، بنابراین بافت عضلات صاف مخطط نیست۔
 • تار چند هسته ای - بافت ماهیچه اسکلتی از تارهای ماهیچه ای چند هسته ای تشکیل شده است که در آن ها هیچ سلول جداگانه ای وجود ندارد۔
 • هسته - به غشای تار ماهیچه ای هل داده می شوند۔

روایت

ویژگی متداول بافت ماهیچه ای توانایی انقباض ناشی از پروتئین های ماهیچه است۔ سه نوع بافت ماهیچه ای در بدن انسان صاف، اسکلتی و بافت ماهیچه قلبی است۔ ماهیچه های صاف در اندام های داخلی ما یافت می شود، بافت ماهیچه اسکلتی عضلات اسکلتی ما را تشکیل می دهد و بافت ماهیچه قلب فقط در قلب یافت می شود۔

بافت ماهیچه صاف در برابر خستگی مقاوم است اما نسبتاً ضعیف است۔ سلول های آن کشیده و دوکی شکل هستند۔ این نوع بافت در اندام های داخلی ما یافت می شود۔ این مسئول حرکات دودی دستگاه گوارش، انقباضات رحم در هنگام زایمان، ترشح غدد و تنظیم فشار خون از طریق انقباض و گشاد شدن رگ ها است۔ بافت ماهیچه صاف نمی تواند ارادی کنترل شود۔

بافت ماهیچه قلبی از سلول های منشعب تشکیل شده است که تارهای بلند و مخطط را تشکیل می دهند۔ خطوط میکروسکوپی بین سلول ها خطوط Eberth نامیده می شوند۔ ماهیچه قلبی فقط در قلب یافت می شود۔ بسیار قوی و در برابر خستگی بسیار مقاوم است۔ میانگین ضربان قلب در حالت استراحت حدود ۷۲ ضربه در دقیقه است، بدین معنی که قلب ما بیش از ۱۰۰ هزار بار در روز و بیش از ۲ بیلیون بار در طول ۷۰ سال زندگی ضربان می زند۔

بافت ماهیچه اسکلتی از تار ماهیچه ای چند هسته ای تشکیل شده است، که در آن سلول ها جدا نیستند۔ هسته ها در به غشای تار ماهیچه ای هل داده می شوند۔ تارها منشعب نمی شوند۔ آن ها یک الگوی خطی نمادین دارند، که به دلیل تنظیم منظم پروتئین های ماهیچه ای ایجاد می شود۔ این نوع بافت ماهیچه های اسکلتی ما را تشکیل می دهد۔
ماهیچه های اسکلتی از طریق تاندون ها به استخوان ها متصل می شوند، آن ها قسمت فعال سیستم اسکلتی ماهیچه ای را تشکیل می دهند۔ ماهیچه اسکلتی قوی است، اما در مقابل خستگی مقاومت کمتری دارد، بنابراین به بهبودی بعد از کار فشرده نیاز به زمان دارد۔ به طور ارادی کنترل می شود۔

موارد مربوط

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد۔

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند۔

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

The withdrawal reflex

The withdrawal reflex is a spinal reflex that ensures moving away from potentially damaging stimuli.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد۔

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند۔

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است۔

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است۔

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است۔

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

Added to your cart.