Φορμαλδεϋδη (μεθανάλη) (CH₂O)

Φορμαλδεϋδη (μεθανάλη) (CH₂O)

Η απλούστερη αλδεΰδη.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

χημεία, φορμαλδεΰδη, μεθανάλη, αλδεΰδη, οξο ένωση

Σχετικά έξτρα

Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) (CH₃OH)

Η απλούστερη αλειφατική αλκοόλη. Είναι πολύ τοξική, αλλά, κατά τα άλλα, ομοιάζει με την...

Ακεταλδεϋδη (αιθανάλη) (CH₃CHO)

Είναι μια αλδεϋδη που έχει σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία, ως υποπροϊόν και ως πρώτη ύλη.

Γλυκεριναλδεΰδη (C₃H₆O₃)

Η γλυκεριναλδεΰδη είναι μία οπτικά ενεργή ένωση, και η απλούστερη αλδόζη.

Φορμαμίδη (μεθαναμίδη) (HCONH₂)

Υγρό άχρωμο, ελαφρώς ιξώδες, υγροσκοπικό, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μυρμηκικού...

Διμεθυλαιθέρας (C₂H₆O)

Παράγεται με την αφυδάτωση της μεθανόλης και είναι άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική οσμή.

Μεθάνιο (CH₄)

Το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών αλκανίων (αλκάνια γραμμικής αλυσίδας).

Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) (CH₃Cl)

Προκύπτει με την χλωρίωση του μεθανίου υπό την επίδραση θερμότητας ή φωτός.

Μοριακές ασκήσεις 5. (Οργανικές ενώσεις οξυγόνου)

Ασκήσεις για τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν οξυγόνο.

Added to your cart.