Ε-πεντένιο-2

Ε-πεντένιο-2

Ένα ισομερές των πεντενίων.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

Trans-πεντ-2-ένιο, γεωμετρική ισομέρεια, αλκένιο, ολεφινών, υδρογονάνθραξ, ακόρεστα, συνταγματική ισομερές, ομόλογη σειρά, πεντενίου, ισομερές, πρόσθεση, πολυμερισμός, βενζίνη, οκτανίου, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σφαίρες και ράβδοι

Χωροπληρωτικό

Αφήγηση

Σχετικά έξτρα

Ζ-πεντένιο-2

Ένα ισομερές του πεντένιου.

2-Ε-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ζ-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

2-Ζ-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ε-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο υγρό.

Πεντένιο (C₅H₁₀)

Υγρό δυσάρεστης οσμής, με χαμηλό σημείο βρασμού.

Κυκλοπεντάνιο (C₅H₁₀)

Μέλος της ομόλογης σειράς των κυκλοαλκανίων.

Added to your cart.