Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Kyselina siřičitá (H₂SO₃)

Je bezbarvá, středně silná anorganická kyselina. Je přítomna pouze v roztocích.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Mýdlo

Mastná kyselina obsahuje na levé straně nepolární konec a na pravé straně polární konec molekul, proto je vhodná i na odstraňování mastných skvrn.

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Tvář-centrovaná kubická mřížka

Tvář-centrovaná kubická mřížka umožňuje nejbližší uložení atomů kovu.

Prostorově centrovaná mřížka

Prostorově centrovaná mřížka je nejméně těsná kovová mřížka.

Produkce amoniaku z dusíku a vodíku (Haber-Bosch proces)

Výroba amoniaku v průmyslu vyžaduje vysokou teplotu, tlak a přítomnost železa jako katalizatoru.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Added to your cart.