Voda (H₂O)

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Chemie

Klíčová slova

voda, dihydrogen oxid, amfoterní, vodíkové vazby, dipól, polární, podmínky pro život, V tvar, molekulární tvar, řešení, sladká voda, pitná voda, minerální voda, slaná voda, anorganické, Molekula, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Hydroxylový iont (H₃O⁺)

Tento iont je zodpovědný za kyselou reakci.

Hydroxylový iont (OH⁻)

Sloučenina iontů vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Dusík (N₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, jen velmi těžko reaguje s jinými chemickými sloučeninami, tvoří totiž 78,1% (objemů) zemské atmosféry.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Jak to funguje? - Mikrovlnná trouba

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mikrovlnné trouby.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Kontinenty a oceány

Kontinent je rozlehlá a souvislá část souše, obklopena oceánem.

Kyselina uhličitá, H₂CO₃)

Je bezbarvá kapalina bez zápachu, vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Moře a zálivy

Tato animace zobrazuje nejdůležitější moře a zátoky Země.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Molekula úkol II. (Polarita)

Úkol na prohlubování a procvičování pojmů polarity molekul.

Peroxid vodíku (H₂O₂)

Peroxid vodíku je sloučenina kyslíku a vodíku. Je bezbarvá kapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíku je větší než hustota vody.

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Svíčka

Lidstvo používá svíčky na svícení již od pravěku.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Vodík (H₂)

Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu. Je lehčí než vzduch. Je nejčastějším prvkem ve vesmíru.

Added to your cart.