Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова могат да премахват мазни...

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅)

Получава се при изгарянето на фосфор на въздуха под формата на бял дим.

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се заместват последователно с...

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо...

Added to your cart.