Жизнен цикъл на растенията

Жизнен цикъл на растенията

При индивидуалното развитие на мъховете, папратите, голосеменните и покритосеменните растения е характерно редуването на поколенията.

Биология и здравно образование

Ключови думи

жизнен цикъл, Мъх, Голосеменни, покритосеменни, папрат, зигота, спорофитното поколение, поколение гаметофита, репродукция, сърцевина, конус, хаплоидния, спора, яйце, сперматозоид, протал, спорангий, семенник, диплоиден, вегетативна клетка, генеративна клетка, растение, биология

Свързани ресурси

Сцени

Растения

 • мъхове
 • папратовидни
 • голосеменни
 • покритосеменни

При индивидуалното развитие на растенията е характерно редуване на поколенията. Това означава, че се редуват диплоидно и хаплоидно поколение. Диплоидното поколение се размножава чрез спори (оттук идва името спорофит). От спорите се развива хаплоидното поколение, което произвеждат гамети (оттук идва името гаметофити). Когато две гамети се слеят, се образува зигота, която се дели и създава ново диплоидно поколение, а жизненият цикъл започва отначало.

Спорофитното поколение получава хромозоми, както от женските, така и от мъжките гамети, затова новият организъм е диплоиден. Спорофитният организъм произвежда хаплоидни спори чрез мейоза (делене на клетки). Поколението на гаметофита, което се развива чрез мейоза, е също хаплоидно.

Жизнен цикъл на мъховете

 • мъх
 • спорофор
 • спорангий
 • спора
 • млад мъх
 • мъжки репродуктивон орган (♂)
 • женски репродуктивен орган (♀)
 • яйцеклетка
 • сперматозоид
 • зигота
 • спорофит (диплоидно) поколение
 • гаметофит (хаплоидно) поколение

Мъховете са най-простите сухоземни растения. Те не притежават специални тъкани и органи. Мъхообразните растения живеят в колонии. Възрастното растение е от гаметофитното поколение, т.е. хаплоиден организъм. То има примитивни мъжки и женски "репродуктивни органи" (които обаче не са истински органи), и произвеждат мъжки и женски гамети (сперма и яйцеклетки). За оплодяването е необходима и вода: във водата сперматозоидите плуват до женските гамети и да попаднат в женските "репродуктивни органи". Това пътуване на мъжките репродуктивни клетки се нарича хемотаксис, тъй като се направлява от химическите вещества, които се намират в района на яйцеклетката.

Оплодената яйцеклетка, зиготата, се развива в диплоидно спорофитно поколение: спорофор и спорангий. Когато узрее спорангият се разтваря и от него изпада образуваните чрез мейоза спори. От спорите се развива новото гаметофитно поколение, хаплоидният мъх. При папратовидните гаметофитните поколения са много по-развити от спорофитните и доминират над тях.

жизнен цикъл на папратовидните

 • папрат
 • група спорангии (сора)
 • спорангий
 • спора
 • млад проталий
 • женски репродуктивни органи (♀)
 • яйцеклетка
 • мъжки репродуктивни органи (♂)
 • сперматозоид
 • зигота
 • млада папрат

Папратовидните притежават истински органи и тъкани. Папратовидното растение е спорофитно поколение, в спорангиите му се образуват спори чрез мейоза. От падналите от спорангиите хаплоидни спори в задната част на листото се развива сора. Сорите са гаметофитно поколение и притежават репродуктивни органи. Яйцеклетката от женския репродуктивен орган стига до подвижните мъжки репродуктивни клетки с помощта на водните капки. От зиготата се развива диплоидно папратовидно растение, което притежава двойки хромозоми. В рамките на жизнения цикъл на папратовидните спорофитното поколение е много по-развито и доминира над гаметофитните генерации.

Жизнен цикъл на голосеменните

 • голосеменно
 • женска шишарка (♀)
 • мъжка шишарка (♂)
 • плодник
 • семепъпка
 • мейоза
 • макроспори
 • микроспори
 • поленово зърно с въздушна торбичка
 • яйцеклетка
 • зигота
 • крилатка
 • семка

Жизненият цикъл на голосеменните прилича на папратовидните, защото и при тях спорофитите, т.е. диплоидното поколение е по-развито. При размножаването на голосеменните обаче няма нужда от вода, всяка спора е двуполова, мъжка и женска, те имат специална размножителна структура, която се развива в репродуктивните зони на растението.

В основата на репродуктивните пластове на женските шишарки са разположени семепъпки, в които се развиват женските репродуктивни спори - мегаспори, в една от които се развива яйцеклетката.

В репродуктивните листа на мъжките шишарки растат поленови торбички. В тях чрез мейоза се образуват микроспори. От микроспорите се образуват поленови зърна, в едно от които се образуват мъжките репродуктивни клетки. След опрашването вятърът отвява поленовите зърна в женските шишарки. От поленовите зърна, които стигнат на входа на семепъпката се образуват поленови тръбици, по тях мъжките репродуктивни клетки стигат до яйцеклетката. След оплождането се развива крилатката на голосеменните. Докато крилатката се развие може да минат 3 години, тогава тя пада от шишарката и дава живот на ново растение.

Жизнен цикъл на покритосеменните

 • прашник
 • тичинкова дръжка
 • поленов прашец
 • завръз
 • семепъпка
 • антиподни клетки
 • централна клетка с диплоидно ядро
 • синергида
 • яйцеклетка
 • поленова тръбица
 • поленово зърно
 • зародиш
 • семе
 • плод
 • кълн
 • покритосеменно
 • цвят

Цветовете на покритосеменните осигуряват много по-добра защита за репродуктивните клетки от шишарките. Репродуктивните клетки се развиват не на открито, а във вътрешността на затворените завръзи и прашници на цвета.

Завръзът, който се намира в горната част на женския плодник, съдържа семепъпка. В семепъпката в резултат на мейоза се оформят четири мегаспори. Само една от тях оцелява; от нея се развиват осем самостоятелни клетки. От осемте клетки най-важни са яйцеклетката и централната клетка.

В мъжкото репродуктивно листо - прашника, се образуват мъжки спори (микроспори). Микроспорите образува поленово зърно т.е. в тях се образуват две клетки - вегетативна и генеративна. При опрашването на растението поленовото зърно пада върху женския плодник. От него израстват поленови тръбици, които стигат до семепъпката. Два сперматозоида, образувани при деленето на генеративната клетка, минават през поленовата тръбица. В семепъпката единият от сперматозоидите опложда яйцеклетката, а другият - централната клетка. Това се нарича двойно оплождане. След оплождането се развива плодът, в който има семка. От семката покълва новото покритосеменно растение.

Свързани ресурси

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Цветен прашец

Цветният прашец играе роля при оплождането на растението. По форма е разнообразен в...

Цветове при покритосеменните растения

Тази анимация показва различните типове цветове при покритосеменните растения.

Ябълка

Ябълката е един от най-популярните плодове.

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Added to your cart.