Covalent bonds in benzene molecules

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

бензол, бензен молекула, ароматен въглеводород, арени, единична връзка, множествена връзка, изнасянето връзка, връзка, атомна орбитала, сигма връзка, пи връзка, ковалентна връзка, ароматен пръстен, Кекуле, каменовъглен катран, молекула, въглеводород, химия, Органична химия

Свързани ресурси

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Structure of nitrogen molecules

This animation demonstrates the structure of nitrogen molecules, with one sigma and two...

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му название е финиламин.

Бензоена киселина (C₆H₅COOH)

Най-простият представител на ароматните карбоксилни киселини.

Фенол (C₆H₅OH)

Най-простият ароматен алкохол.

Образуване на молекула водород

Молекулата на водорода се състои от атоми на водорода, свързани помежду си чрез...

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Calcium carbonate (CaCO₃)

Limestone is a widely and diversely used material.

Naphtalene (C₁₀H₈)

The simplest polycyclic aromatic hydrocarbon.

Pyridine (C₅H₅N)

A basic heterocyclic organic compound; a colourless, pungent toxic liquid.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Styrene (vinyl benzene) (C₈H₈)

A colourless liquid with an odour similar to benzene. The monomer of polystyrene.

Molecule exercises I (Bonds)

An exercise about different types of bonds.

Added to your cart.