Бензен (C₆H₆)

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

бензол, бензен молекула, ароматен въглеводород, арени, единична връзка, множествена връзка, изнасянето връзка, Кекуле, каменовъглен катран, сигма връзка, пи-връзка, ароматен пръстен, Органична химия, въглеводород, молекула, химия

Свързани ресурси

Фенол (C₆H₅OH)

Най-простият ароматен алкохол.

Covalent bonds in benzene molecules

In benzene there are sigma bonds and delocalised pi bonds between carbon atoms.

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му название е финиламин.

Бензоена киселина (C₆H₅COOH)

Най-простият представител на ароматните карбоксилни киселини.

Styrene (vinyl benzene) (C₈H₈)

A colourless liquid with an odour similar to benzene. The monomer of polystyrene.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Naphtalene (C₁₀H₈)

The simplest polycyclic aromatic hydrocarbon.

Pyridine (C₅H₅N)

A basic heterocyclic organic compound; a colourless, pungent toxic liquid.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Added to your cart.