Air pollution

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

География и икономика

Ключови думи

Замърсяване на въздуха, смог, изменението на климата, Замърсяване на околната среда, замърсяването на околната среда, замърсяване, опазване на околната среда, парников ефект, глобално затопляне, светлинно замърсяване, топлинно замърсяване, шумовото замърсяване, на емисиите на газ, кисела, селското стопанство, промишленост, транспорт, селище, въздух, Дъжд, серен двуокис, сажди, въглероден двуокис, Растениевъдство, животновъдството, география, околна среда, природа, общество

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Мегаполис (Метрополис)

Мегаполисът е огромен град с население над 1 милион души.

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Carbon monoxide (CO) (intermediate)

Colourless, odourless gas, highly toxic to humans and animals in high concentration.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия автомобил.

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Added to your cart.